۱۱ شهریور ۱۳۹۸

چگونه می توان ذهنی آرام و مینیمالیسم داشت؟

هدف مینیمالیسم کم کردن چیز ها برای ایجاد حس آرامش و وشادی بیشتر در زندگی است ، در کتاب های بسیاری درباره پاکسازی و نظم بخشیدن یا سازماندهی لوازم و محیط کار و زندگی صحبت شده و در همه آنها به این نکته اشاره میشود که با داشتن محیطی ساده تر و منظم تر میتوان […]