۲۳ تیر ۱۳۹۹

وابی سابی: فلسفه ژاپنی ها برای لذت بردن از یک زندگی ناقص

تلاش بی امان ما برای رسیدن به پول ، رابطه و موفقیت ، اغلب منجر به استرس ، اضطراب و افسردگی می شود. اینجاست که وابی سابی ما را به کمی تعمل و تفکر دعوت می کند. نقصان ، اصل اساسی وابی سابی، فلسفه ژاپنی در پذیرش نواقص شما و استفاده بیشتر از زندگی است. […]